SÁP MẪU SÁP HẠT SÁP ĐÚC MẪU CHẢY

SÁP NHÂN TẠO

Giá : MR THANH 0904 000 487

  • Mô tả sản phẩm

VLW

“VƯỢT SỰ MONG ĐỢI – 

 

CHỨNG NHẬN THÀNH PHẦN

Certificate of Analysis

 

Sản phẩm/product:     pattern wax/                                       Mẻ nấu/batch no.:

Sáp nhân tạo                                     R23013-1                     25 kg

Dạng vận chuyển/form of delivery:   Pellets/ Viên bột

Số đơn hàng/                PO-VLW 09252017  Our order no.:

Thời gian sản xuất/                            2017/ 09.2017

month of production:                          September

Báo cáo kiểm tra / Specific test report                         N 171201-1

 

Charge R23013-1-1

Charge R23013-1-2

Charge R23013-1-3

Charge R23013-1-4

Charge R23013-1-5

Điểm chảy drop point VDG XI-8.300

 

76,4 °C

 

74,3 °C

 

76,7 °C

 

76,3 °C

 

73,0 °C

Khả năng xuyên kim Nadelpenetration penetration

VDG XI-7.100

 

6,9 mm

 

6,6 mm

 

6,8 mm

 

6,9 mm

 

6,4 mm

Độ nhớt ở 99°C Viscosity at 99°C VDG XI-7.200

 

90 mPas

 

86 mPas

 

79 mPas

 

85 mPas

 

89 mPas

Hàm lượng tro ash content VDG XI-9.100

 

0,046 %

 

0,048 %

 

0,049 %

 

0,047 %

 

0,044 %

Điểm biến mềm congealing point VDG XI-8.100

 

72,3 °C

 

70,3 °C

 

71,9 °C

 

72,2 °C

 

69,0 °C

Lắng đọng 5 giờ ở 120°C

Sedimentation 5 Std. bei 120°C

 

---

 

---

 

---

 

---

 

---

 

 

Đây là chứng nhận dữ liệu đáp ứng đặc tính bán hàng/ This is to certify, that the data found meet the sales specifications.

 

Các chi tiết nêu trên không giải phóng khách hàng khỏi nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa nhận được./ The above particulars do not release the customer from the obligation to carry out an inspection of goods received.

 

 

Tài liệu được tạo tự động, do đó không có chữ ký.

The document was created automatically, therefore valid without signature.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tài liệu này được sản xuất bằng điện tử và có hiệu lực mà không có chữ ký

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Trung tâm Kỹ thuật Đúc mẫu chảy Việt Nam qua: thanhvd.vlw@gmail.com

This document is created electronically and is valid without a signature

For any further information, please contact Vietnam Investment Casting Ltd. Co. Technical Centre via: thanhvd.vlw@gmail.com